Čl. 1 Svolání zasedání členské schůze

1. Zasedání členské schůze svolává předseda výboru nejméně jednou za rok, ale může častěji dle potřeby. Členskou schůzi může svolat místopředseda pověřený předsedou. Zasedání členské schůze musí předseda spolku svolat z podnětu alespoň 1/3 členů spolku.

2. O zasedání členské schůze informuje výbor spolku elektronicky přes e-mail, Facebook, Instagram a webové stránky ekokul.online.

3. Schůze se mohou členové účastnit i distančně pomocí aplikace „Google Meets“

Čl. 2 Příprava zasedání členské schůze

1. S vyhlášením schůze zveřejní výbor spolku předběžný program členské schůze

2. Až do zahájení mohou členové navrhovat další body programu pomocí kontaktování kohokoliv z výboru. Výboru oznámí, zda navrhovaný bod bude bez usnesení (hlasování) nebo s usnesením (s hlasováním).

3. Program se může navrhovat až do zahájení schůze a vždy prvním bodem schůze bude hlasování o schválení programu.

Čl. 3 Účast na zasedání členské schůze

1. Účast na členské schůzi je možná fyzicky a distančně přes „Google Meets“.

2. Neúčast na schůzi je doporučené oznámit omluvou u výboru spolku.

Čl. 4 Předsedající, zapisující a ověřující

1. Předsed(a)kyně spolku vždy pověří člena výboru předsedáním členské schůze, nebo předsedá schůzi sama

2. Předsed(a)kyně spolku určí člena výboru, nebo člena spolku zapisovatelem

3. Předsed(a)kyně spolku určí člena výboru ověřovatelem.

Čl. 5 Předsedající

1. Předsedající předsedá členské schůzi

2. Předsedající zahajuje a ukončuje body programu

3. Předsedající zahajuje a ukončuje hlasování o usneseních

4. Předsedající uděluje slovo ostatním členům a určuje jejich pořadí v diskusi

Čl. 6 Zapisující

1. Zapisovatel elektronickou formou zapisuje k programům komentáře a projednávané body a výsledky hlasování, zapisuje také prezenční listinu

2. Zapisovatel zapisuje výsledky hlasování a konkrétně zapíše počet přítomných, počet „pro“, počet „proti“ a počet „zdrželi se“. Zároveň zapisuje, zda byl bod k hlasování přijat, nebo byl odmítnut

3. Následně zápis postoupí ověřovateli

Čl. 7 Ověřovatel

1. Ověřovatel dohlíží na to, zda schůze probíhá dle stanov a jednacího řádu, stejně tak dohlíží na hlasování

2. Ověřovatel má právo upozornit předsedajícího na nedodržování stanov a jednacího řádu a k tomu se váže přednostní právo výstupu

3. Ověřovatel kontroluje zápis schůze a společně s předsedou výboru schvaluje zápis ze schůze (v případě, že je ověřovatelem předseda výboru, tak musí zápis ze schůze schválit společně alespoň s jedním místopředsedou výboru)

Čl. 8 Zápis

1. Zápis ze schůze umístí ověřovatel na web spolku na doméně ekokul.online.

2. Zápis ze schůze se také rozešle emailem všem členům spolku.

3. Zápis ze schůze obsahuje program a projednané body, výsledky hlasování, listinu přítomných a kalendář akcí a pravděpodobné období další schůze