Čl I. – Název a sídlo

I.1. Název spolku: Ekokul z.s.

I.2. Sídlo spolku: Litvínov

Čl II. – Účel spolku

II.1. ochrana přírody a krajiny, což je hlavním cílem spolku

II.2. ochrana a zachování životního prostředí

II.3. poskytování a organizování obecně prospěšných činností v oblasti ochrany životního prostředí, přírody, krajiny, ochrany lidského zdraví a dalších aktivit ve smyslu občanské společnosti

II.4. vzdělávat širokou veřejnost o globálních problémech v souvislosti s ekologií, ochrannou přírody a lidských práv

II.5. pomáhání lidem ve složité životní situaci, chudobě nebo handicapovaným

II.6. dohlédnutí na dodržování lidských práv

II.7. podpora míru

II.8. záchrana ohrožených druhů zvířat a rostlin

Čl III. – Formy činnosti

III.1. Formami činnosti spolku jsou zejména:

a) pořádání aktivit a dobročinných kulturních a společenských akcí

b) zapojení dobrovolníků a dobrovolnictví

c) osvětové a edukační činnosti

d) pořádání přednášek, seminářů a konferencí

e) organizování nenásilných demonstrací a kampaní zaměřené na účely spolku

f) propagace aktivit spolku a osvěty na ochraně životního prostředí

g) spolupráce s jinými subjekty zaměřené na podobné účely

h) tvorba a správa webových stránek a sociálních sítí

i) tvorba audiovizuálních děl

j) vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů

k) realizace projektů směřujících k ochraně životního prostředí

l) spolek přijímá dary a příspěvky, a to jak v podobě finančních částek, tak v podobě movitého a nemovitého majetku. Získává tento majetek do vlastnictví. Pokud to české zákony dovolují, tak tento majetek užívá. Získává další finanční prostředky způsoby, které nejsou v rozporu s právním řádem České republiky. Veškeré finanční prostředky používá spolek za účely, pro které byl zřízen.

Čl IV. – Nejvyšší orgán

IV.1. Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze

IV.2. Členská schůze je svolávána nejméně jednou ročně

IV.3. Členská schůze je svolávána Výborem spolku

IV.4. Členská schůze především:

a) přijímá členy;

b) rozhoduje o výši a splatnosti členského příspěvku;

c) volí a odvolává statutární orgán; a

d) rozhoduje o změnách stanov.

IV.5. Členská schůze se může usnášet i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků.

Čl V. – Statutární orgán

V.1. Statutárním orgánem spolku je Výbor.

V.2. Počet členů výboru: 3

V.3. Složení výboru se skládá z předsedy výboru a dvou místopředsedů

V.4. Členové Výboru jsou voleni na dobu neurčitou. Případně dokud nejsou členskou schůzí odvoláni, nebo pozbudou členství ve spolku.

V.5. Každý člen výboru jedná za spolek samostatně

V.6. Členové výboru mohou být odvolání jedině nadpoloviční většinou členů přítomných na členské schůzi

Čl VI. – Členství ve spolku

VI.1. Členy spolku může přijmout nejvyšší orgán (Členská schůze) nebo statutární orgán (Výbor).

VI.2. Členství ve spolku je podmíněno přijetím členskou schůzí nebo výborem a zaplacením členského příspěvku.

VI.3. Člen spolku má povinnost dodržovat stanovy, aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku.

VI.4. Člen spolku se svým hlasem podílí na rozhodování.

VI.5. Člen spolku je povinen hradit členské příspěvky ve výši částky stanovené členskou schůzí na určité období.

VI.6. Spolek vede seznam současných i bývalých členů. 

Čl I. – Závěrečná ustanovení

I.1. Stanovy byly přijaté na ustavující schůzi konané dne 2. 1. 2022